Fattigvården för drygt 100 års sedan.

Pigan Lisa Maria Andersdotter kom i december 1901 till Brevik. Hon hade arbetat i Norge en period, men hade tidigare varit skriven i östra Brevik. När hon återkom till Brevik var hon gravid och såg själv ingen möjlighet till försörjning. Inte heller visste hon var hon kunde få en bostad. Nu blev Lisa Maria ett fall för Fattigvården i socknen.

I Fattigvårdsstyrelsen, som också utgjorde kommunalnämnden i Ny socken, satt på den tiden en Breviksbo som en av ledamöterna. Det var Botolf Lundeby, hemmansägare på Höglunda.

När Fattigvårdsstyrelsen sammanträde en vårdag 1902 diskuterades den gravida pigan Lisa Marias situation.

Fattigvårdsstyrelsen kom då fram till att hon tillsvidare kunde få bo i ett rum på Nytorpet som låg i Tostebols hemman. Där betalade redan fattigvården hyra för en annan piga - Brita Jonsdotter.

Lisa Maria föder i april en dotter Helga Teresia. De är då skrivna som inhyses i Östra Brevik. 1911 flyttar mor och dotter till Gunnarskog.

GAMLA PROTOKOLL
Kommunalnämnden i början av 1900-talet hade inte många andra ärenden att handlägga. Det var fattigvården som  dominerade protokollen, kan man utläsa nu drygt 100 år senare. Protokollen finns förvarade i arkivet hos Arvika kommun.

BORTACKORDERING
Några ärenden som behandlades år 1903 känns idag mycket främmande. Det är auktionerna på barn och rotehjoner. Det var en typ av anbudsförfarande där den som bjöd minst fick vårdnaden om de fattiga. Det här året bortackorderades inga barn från Brevik, men väl  några kvinnor.

Rotehjonen Kristina Jonsdotter född 1846  bortackorderades till Jon Erntsson i Tanderud för 169 kronor. Rotehjonen och pigan Stina Olsdotter till Anders Eriksson i Dalen för 185 kronor. Året därpå fick socknen betala 200 för Stina.

OÖNSKAD KVINNA
Kristina Nilsdotter ville tydligen ingen ta hand om. "Vid bortackorderingen i oktober 1903 kunde anbud icke erhållas för Kristina Nilsdotter". Så är paragraf fem i protokollet från fattigvårdsstyrelsen formulerad år 1903. Förklaring kan vara att Kristina, enligt vad som anges i husförhörslängden från 1880-talet, var mindre vetande. Kanske var hon rent av sinnessjuk, enligt en annan notering. Kristina bodde på 1880-talet på Österås  hos Olof Nilsson och hans hustru Maria Johannesdotter.

1904 lyckades dock socknen hitta någon som ville ta sig an rotehjonen Kristina. Det var Anders Andersson i Koppsäng väster om Arvika som för 275 kronor är villig att ge Kristina mat och husrum.

Den för detta soldaten på Bostället Olof Brefält hade också lagt ett anbud på Kajsa Andersdotter 81 år gammal från Öna. Han fick ta hand om Kajsa för 125 kronor.
 

Fattigvårdsstyrelsens budget 1903

Bortackorderade barn                                          378;--
Bortackorderade rotehjon                                  2.338;--
Understöd                                                            .624:--
Hospitalhjon                                                          325:--Extra banvakten N Nilsson                                    365:--
Idiotanstalten                                                           50:--
Arrende och hyresmedel                                         60:--Oförutsedda behov                                                600:--
SUMMA                                                               5.780:--   
 

Den 3 april 1902 föds Lisa Maria Andersdotters flicka Helga Teresia. De är då skrivna i östra Brevik. Observera noteringen att hon betraktas som oäkta. Det finns heller ingen uppgift om faderns namn. 1911 flyttar mor och dotter till Gunnarskog.

Ett billigare sätt för socknen var att betala understöd till de fattiga. År 1903 och 1904 betalade Fattigstyrelsen 60 kronor till Kajsa Persdotter i västra Brevik i som det formuleras "ordinarie understöd".

LITEN BUDGET
1903 väljs  Botolf Lundeby till vice ordförande i kommunalnämnden. Han är också kassaförvaltare.

Kostnaderna  för fattigvården i socknen var inte stor, med dagens kommunala utgiftsmått som jämförelse. 5.780 kronor slutade budgeten på för år 1903.

De totala kommunala kostnaderna var heller inte så stora, för 1903 beräknades de uppgå till  omkring 1.600 kronor.  En post i budgeten var ersättningen till barnmorskan i socknen, 300 kronor var hennes årslön. Ved till sockenstugan beräknades till 90 kronor. Arvodet till kommunalnämnden ordförande uppgick till 200 kronor, medan ordföranden i sockenstämman fick nöja sig med 25 kronor.

Ny sockens budget för Fattigvården 1903.En stor post var kostnaderna för bortackorderade rotehjoner.