Kompanichefen vid Jösse kompani från 1880 var majoren Carl Johan Pontus Uggla. Han bodde i majorsbostaden på Tostebol.Källa: SVAR

Soldatbostället i östra Brevik

(Uppdaterad 2015-06-03)

 

Soldattorpen i Brevik är bland de äldre bosättningarna i Brevik. Till skillnad mot den övriga bebyggelsen i byn går det relativt enkelt att konstatera att de funnits och vilka som bott där. Det är uppgifter i olika militära dokument, framförallt de s k Generalmönstringsrullorna, som ger oss den här hjälpen.

 

DE FÖRSTA SOLDATERNA

Den förste soldaten i det yngre Indelningsverket i östra Brevik hette Johan Carlsson Brefelt. En viss tveksamhet råder om efternamnet Carlsson på grund av svårighet att tolka handstilen.

 

Var och när han föddes har vi inte lyckats få fram. Han tjänstgjorde vid Närike-Värmlands regemente och Jösse kompani. Han tjänstgjorde till 1712 då han ersattes av Daniel Johansson Brefält som var i tjänst ett enda år..

 

Hemmanet Brevik östra bildade rote nummer 53 och i Generalmönstringsrullan 1693 finns soldaten Brefelt från Brevik omnämnd.

 

NYA KNEKTAR 

I rullan 1721 hittar vi en ny knekt. Det är Olof Johansson Brefält född 1695 och som avled 1737. Han ska ha tjänstgjort 1716-1737. Sannolikt var det så att knekten Johan Carlsson Brefelt tjänstgjorde fram till dess Olof Johansson tog över.

 

Näste soldat var Jacob Pärsson Brefält (svårtolkat efternamn). Han var född 1716 och tjänstgjorde vid Jösse kompani mellan åren 1737 och 1760 då han avlöses av Peter (Pehr) Kjällarsson. Den här knekten tjänstgör till 1777 då han begär avsked. Anledningen var att han var sjuklig och enligt notering i rullorna hade "problem att marschera." Han avlöses av Anders Persson som är soldat fram till 1802.

 

Anders Persson är född 1750 på östra Stjälpet i Ny socken. Han avlider 60 år gammal den 16 juni 1810.

 

NU SYNS FAMILJERNA 

Nu börjar också familjeuppgifterna synas i dokumenten. Knektens hustru är Karin Andersdotter född 1753, möjligen 1755, i Arvika. Karin har redan en son när hon gifter sig med soldaten Anders. Anders Olofsson heter sonen som är född i Ny 1791. Knekten Anders och hustrun Karin får fyra barn:

 

Pär Andersson född 1784

Maria Andersdotter född 1776

Karin Andersdotter född 1779

Kjerstin Andersdotter född 1782

 

Dottern Maria får också en oäkta son Erik som hon sannolikt föder på Soldattorpet 1797. Hon har tidigare under året flyttat in från Eda. Det framgår av husförhörslängden för den här perioden.

 

BLIR KORPRAL 

1803 antas Anders Andersson som soldat vid 3:e majorens kompani vid Närike-Värmlands regemente. Han är född 1779 i Grindsbol i Älgå. 1822 befordras han till korpral vid dåvarande Värmlands regemente.

 

Hustrun heter Kjersti Larsdotter. Hon är född i Valnäs i Älgå 1778. Hon noteras som utflyttad till Arvika 1810. De fick en dotter:

 

Cajsa född 1805 i Älgå

 

DÖR VID KANALBYGGE 

Näste soldat i östra Brevik är Jacob Kristoffersson Brefält. Han började tjänstgöra vid roten 1807 och enligt anteckning i Husförhörslängden 1827-1833 ska han ha dött vid Canaln. Det kan handla om bygget av Göta kanal där 58.000 soldater från sexton regementen deltog.

 

Karin Jacobsdotter var knekten Jacobs första hustru. Hon var född 1790 på Kroppstad i Ny socken och flyttade till Brevik från Kroppstad 1811. Hon ska 1824 begått själmord genom att dränka sig. De hade fyra barn:

 

Anders född 1812 i Brevik

Cajsa född 1818 i Brevik

Britta född 1821 i Brevik

Olle (Olof) född 1823 i Brevik

 

Dottern Cajsa dog fyra år gammal och dödsorsaken anges Utsot, som är någon typ av magsjuka med diarré. Anders och Britta flyttar 1828 till Arvika, sannolikt på grund av att de blivit föräldralösa.

 

Jacob Kristoffersson Brefält gifte om sig 1824 år med Karin Jacobsson, född 1794 i östra Brevik. De fick inga barn.

 

1829 antas Nils Kjällarsson Brefält vid Värmlands regemente. Han var född 1807 i Älgå och förblev soldat till 1844.

 

Nils var gift med Britta Andersdotter, född 1803 i Gunnarskog. De fick fyra barn:

 

Cajsa född 1832 i Ny

Anders född 1835 i Ny

Nils född 1839 i Ny

Per född 1842 i Ny

 

När knekten Nils lämnar soldatyrket 1844 flyttar hela familjen året därpå till Skogsdalen på Tostebols ägor.

 

ETT ENDA ÅR
Nils Kjällarssons efterträdare är Nils Olofsson. Han tjänstgjorde vid roten under ett enda år och finns inte noterad som boende på soldattorpet den aktuella tiden.

TORPARSON BLIR SOLDAT
Nu kommer Olof Olsson till roten. Han var född 1817 och var torparson från Brevik östra. Han antogs 1845 och

Soldatbostället i östra Brevik. 
 

Emmy och Alice Bäcklund från Nyback är på besök på det gamla soldatbostället i Brevik. Där träffar de bl a Breviks siste soldat Nils Petter Lundén. (Mannen längst bak)

På bilden fr v Anna ??, Elsa i Hallebol, Olga Lundin (Agnars hustru), Alice och Emmy Bäcklund och Agnar Lundin. Bilden sannolikt tagen i början av 1930-talet.

Soldaten Olof Olsson Brefält 1817-1896 och hans hustru Märta Olsdotter 1820-1915.

Olof var indelt soldat vid Jösse kompani vid Värmlands regegemte 1845-1848. 

Olof och Märta bor i Hälle resten av sina liv.

Brefältsstugan i Hälle. Hit flyttade soldaten Olof Brefält och hans hustru Märta när han avslutat sin soldattjänstgöring 1848. Ursprungligen kallades stugan "Där framme". Stugan är nu riven. Sannolikt var stugan Hälles äldsta hus.

 

stannade kvar vid Jösse kompani vid Värmlands regemente till 1848. Han gifte sig 1845 med Märta Olsdotter född 1820 i Hälle i Köla. De fick ett barn:

 

Olof Olsson - född 1847

 

När Olof avslutar sin tjänstgöring 1848 flyttar familjen till grannbyn Hälle i Köla socken och där föds ytterligare två barn. De är Nils och Katrina som föds 1849 respektive 1853
(se bilden nedan - Brefältsstugan i Hälle).

 

 FÅR PENSION

Anders Bengtsson Brefält blev knekt 1848 vid Jösse kompani. 1856 kommenderades han till Carlstens fästning på Marstrand. 1862 befordrades han till timmerman. . Det var en befattning som motsvarar vad man idag betecknar som militärpoliser. En annan beteckning är profoss.

 

Han tog avsked 1874 och flyttade då till Smuga i hemmanet Tostebol. 1870 flyttar familjen till Framstuga. Han fick ett årligt underhåll från Kronan på 15 kronor.

 

Han hade 1852 gift sig med Stina Nilsdotter, född i Ränkesed i Älgå år 1825 och dotter till en soldat. De fick fyra barn:

 

Anders född 1853

Nils född 1855

Johan Bernadotte född 1856

Maria född 1858

 

Anders och Nils går också den militära banan och tar namnet Brandel. Anders noteras som volontär och senare som sergeant och fanjunkare vid Jösse kompani. Om Nils skrivs det att han var volontär och furir.

 

SISTE SOLDATEN

När Anders Bengtsson Brefält tog avsked blev Olof Olsson Brefält östra Breviks nye knekt. Han var född 1851 i Köla och flyttade till Bostället i samband med att han antogs som soldat. Han gick en förberedande underbefälsskola men blev underkänd. Senare gick han motsvarande skola 1882, enligt noteringar i dokument på Krigsarkivet. Timmerman blev han 1881.

 

Olof Olsson Brefälts hustru hette Stina Olsdotter. Hon var född 1847 i Köla och kom till Brevik 1884 efter att året innan gift sig med Olof. De får inga barn.

 

1884 köper Olof och Stina gården Änga på auktion för 750 kronor. Säljare är Johannes Andreasson och hans hustru Stina Andersdotter.

 

Olof blir därmed Brevik östras siste knekt eftersom det ständiga knekthållet avvecklas 1901. Han avlider 1919 i cancer, medan hustrun Stina dör 1929.

 

FLYTTAR FRÅN VÄST 
Hösten 1906 köper Ole Hansson som senare bygger Olesberg soldatbostället av de övriga hemmansägarna i östra Brevik. Sannolikt hyr han sedan ut torpet till den siste knekten i västra Brevik Nils Petter Lundén.

 

Man kan misstänka att detta torp var i bättre skick än torpet i väst.

 

Han hade 1887 gift sig med Marta Johannesdotter, född 1858 i Ny. De får ett barn:

 

Karl Agnar född 1891

 

Nils Petter avlider 1941, hustrun 1917. Sonen Karl Agnar gifter sig 1918 med Olga Bryntesdotter, född 1894 i Ny. De får en son:

 

Nils Albert född 1922

 

Albert gifter sig med Svea Jansson, född 1923 i Örebro. De får inga barn.

 

Albert dör 1989, Svea 2006. Hon har då vistats en tid på Solgården i Sulvik.

 

FRÅN NYSTUGA

Idag bor Lennart Vestlund på Bostället. Han är son till Sven och Valborg Vestlund i Nystuga. Han var en tid sammanboende med Sonja Carlsson.

.

 På bilden ovan Olga Lundin och sonen Albert. Olga, som var född 1894, gifte sig 1918 med Agnar Lundin, född 1891.

 

Agnar var son till Breviks siste indelte soldat Nils Petter Lundén. Familjen med sonen Agnar hade flyttat från soldatbostället i västra Brevik 1907 och bosatt sig i östra Brevik.

 

Sonen Albert var född 1922 och bodde på Bostället fram till sin död 1989.

Breviks siste indelte soldat Nils Lundén avled 1941. Hustrun Märta dog 1917. Båda ligger begravda på Ny kyrkogård.