Väststuga - äldsta gården
(Uppdaterad 2015-06-20)

Gården Väststuga tycks vara hemmanet Västra Breviks äldsta gård. I kartor från 1834 finns här en större samling hus. De är den enda gården i hemmanet.  Också i kartan från 1764 finns Väststuga med.
I husförhörslängden från 1779 är noterat att Anders Ersson (född 1722) bodde här tillsammans med hustrun Kjerstin Ersdotter (född 1732 i Öna). De skall ha gift sig 1750.

Här står också noterat att Anders Ersson var född i Östra Brevik och föräldrar var Erik Eriksson och Karin Andersdotter.  De flyttade till Väststuga strax efter giftermålet. De får får nio barn barn, de flesta födda på Öna, d v s före flytten till Väststuga:

Karin Andersdotter (född 1753)
Marit Andersdotter (född 1754)
Anna Andersdotter (född 1756)
Kerstin Andersdotter (född 1758)
Marit Andersdotter (född 1761)
Maria Andersdotter (född 1763)
Britta Andersdotter (född 1765)
Ingeborg Andersdotter (född 1769)
Karin Andersdotter (född 1771)


Anders Erson (Eriksson) avlider i Väststuga 1801 och hans hustru Kerstin 1807.

1791 gifter sig dottern Britta med Jon Jacobsson från Ottebol. Han är noterad som dräng och flyttade sannolikt till Väststuga i samband med giftermålet. Jon var son till nämndemannen Jacob Nilsson i Ottebol och hans hustru Kerstin Jonsdotter.

Jon Jacobsson blir kyrkvärd i Ny 1811. I husförhörslängden från 1822-1826 står noterat att Jon" brukar egen jord och är förmögen." I mantalslängden från 1815 finns en del intressanta fakta noterade. På gården finns bland annat "personer som betala bevillning efter 1 art 1 §" tre "hustrur, enkor och ogifte qvinnor". Vidare finns " fem sonhustrur, döttrar och pigor". Fyra personer av manskön använder tobak, medan sex kvinnor använder siden. Dessutom finns på gården en hund, dock ingen knähund. För brännvinsbränning finns en panna med "pannerymd 32".

I mantalslängden 1815 har också noterats att Jon Jacobsson arrenderar mark av Per Elofsson på Kroppstad och Olof Persson i Ottebol.

KARIN PIGA
1816 finns Karin Persdotter (född 1806)  i husförhörslängden. Hon ska vara född i hemmanet Kroppstad. En period står hon också noterad som piga. 
Hon är barnbarn till Karin Andersdotter (född 1771) och blir noterad som fosterdotter
Hon verkar lämna Väststuga en period men flyttar tillbaka efter Jon Jacobssons och Britta Andersdotters död. Hon flyttar in i Väststuga 1831 och är då gift med Nils Andersson från Älgå. De bor en kortare period i Väststuga,  inflyttade 1931 och utflyttade till Älgå 1832.

Efter att maken avlidit 1863 flyttar Karin 1866 tillsammans med sin dotter Kjerstin Nilsdotter till Lundaby

Paret Jon och Britta avlider med två månaders mellanrum 1830. Dödsorsaken för Jon är "feber" medan Britta dör i "bröstplågor", ett äldre ord för tbc. 

Nu tycks Brittas syster Marit Andersdotter ta över Väststuga utan att flytta dit. Det sker mellan systerns död 1830 och den lantmäteriförrättning som sker i västra Brevik 1833-34. Då börjar Laga skifte genomföras och enligt Lantmäteriets dokument från den tiden är Marit Andersdotter ägare. Hon är då noterad som änka efter att maken Nils Bengtsson avlidit 1831.

Marit avlider 1835. Orsaken ska vara "ålderdom". Hon skulle i så fall ha blivit 73 år gammal. 

NY SLÄKT TAR ÖVER
I husförhörslängden 1840-1845 finns nya bebyggare i Väststuga. Det är Anders Bryntesson (född 1783 på Öna) och hans hustru Kjerstin Persdotter (född 1782 i Strand). De gifter sig 1809. 

I äktenskapet mellan Anders och Kjerstin föds sju barn:

Nils -  (född 1810 på Öna)
Anders -  (född 1813 på Öna)
Cajsa - (född 1813 på Öna)
Per – född 1818 på Öna
Jon – född 1820 på Öna
Erik – född 1822 på Öna
Märta – född 1825 på Öna

Bland barnen kan noteras att Erik Andersson blir ägare av Nygård sannolikt när Nygård byggs i slutet på 1850-talet. I husförhörslängden från 1860 finns han och hans hustru Kristina Jonsdotter (född 1830) boende på Nygård. Om det var han som byggde Nygård är oklart. 

Dottern Märta gifter sig med sitt kusinbarn Olof Nilsson (född 1827). Han är uppväxt i Nystuga i östra Brevik och har som föräldrar Nils Persson och Kerstin Olsdotter. Olof och Märta får ett barn tillsammans.

Anders Olsson – född 1855

Märta avlider 29 år gammal samma dag som sonen föds, sannolikt är dödsorsaken s k barnsäng. 1870 gifter sig Olof på nytt. Hans hustru är Maria Johannesdotter (född 1843 i Valnäs i Älgå socken).

Olof och Maria får tillsammans åtta barn, varav fem är födda i Väststuga:

Kerstin – född 1870

Nils – född 1872

Martha – född 1874

Olof – född 1875

Sara Maria - 1878 - tvilling

Dödfödd tvllingflicka - 1878

Sara Maria – född 1880. Österås

Edvard – född 1882. (Österås)

Anna Emilie – född 1887. (Österås)
 

Sonen Nils ska enligt notering i husförhörslängden 1873-1880 ha varit på folkhögskola 1876.

Sara Maria, född 1878, avlider på hösten samma år och dödsorsaken anges vara mässling.

Sara Maria (född 1880) blir så småningom Sara på Olesberg".

Edvard som föds på Österås flyttar 1898 till Väststuga. Han är noterat som halvbroder tll ägaren Anders Olsson. 1902 flyttar han från Väststuga.

Enligt vissa uppgifter bygger nu Olof Nilsson Österås i Östra Brevik mellan åren 1876 och 1878. Samma år flyttar hela familjen på sju personer dit.

SÅGVERKSÄGARE TAR ÖVER

Sonen Anders Olsson, i Olofs första äktenskap, tar i början av 1880-talet över Väststuga och gifter sig 1885 med Anna Olsdotter (född 1859 i Hallebol i Köla). Hon flyttar strax efter giftermålet till Väststuga. Anders har också varit på folkhögskola i Ransäter en termin 1878 enligt notering i husförhörslängden.

Anders drev ett sågverk och ett hyvleri ner vid sjön  och ägde en av de tre ångbåtar som fanns på Ränken. 1909 hamnade han på ekonomisk obestånd och försattes året därpå i konkurs. Han tvingades då lämna Väststuga och bosatte sig med hustrun Anna i Rudsgården i Köla socken


Förutom Alexander får paret två barn.

Dagni Maria – (född 1886)

Anna Kristina – (född 1889)

Olof Alexander – (född 1891)

BARNEN FLYTTAR

Dagni Maria gifter sig 1907 med Adolf Olsson (Adel på Haga) från Hälle i Köla som senare under året flyttar till Väststuga. Dagni Maria kallar sig sedan Olsson. Adolf är noterad som jordbruksarbetare. De flyttar senare till Flogned, där de drev en speceriaffär. Adolf dör 1940 i Östra Flogned. Dagni drev affären vidare men flyttar 1942 eller 1943 till sin syster i Tanderud. Hon avlider 1949 i Östra Flogned i Köla.

Anna gifter sig 1910 med Edvard Eriksson och flyttar till Tanderud. Hon avlider där 1973. Till Tanderud kommer sedan brodern Olof år 1927, där han delar bostad med systern. Han förblir ogift och avlider 1970.

Anna och Edvard Eriksson får i Tanderud två barn - Dagmar Alice Linneá född 1914 och Ivar Bror Allan född 1919.

  

KORTVARIGA ÄGARE

Segol Karlsson blir Väststugas nya ägare. Han är född i Järnskog 1863 och där blir han änkling 1908. Han flyttar till Väststuga 1911 med sonen Segol (född 1897). Pappan Segol gifter sig på nytt 1912 med Maria Simonsdotter (född 1863 i Köla). Hon flyttar till Väststuga samma år.

1916 flyttar Segol Karlsson och hans familj till Järnskog.


BRANDELS I DRYGT 30 ÅR
1917 är det ägarbyte i Väststuga igen. Carl Viktor Brandel (född 1882 i Arvika) och hans fru Maria Elisabet Olsson (född 1887 i Hälle i Köla) tar över. Paret gifte sig 1908 och flyttar då till Hälle. Efter att ha bott i olika kaserner i Karlstad  .

Väststuga 2019

Maria Brandel

Maria Elisabet Olsson född 1887 i Köla.

Hon gifte sig Carl Viktor Brandel 1908 och flyttade till Väststuga i Brevik västra 1917.

Här bodde hon och hennes familj till 1950 då de flyttade till Edane. Maria avled i Karlstad 1964.

1913-14 flyttar de till Nystuga i Breviks 1914.1917 köper de Väststuga och flyttar dit. Med sig vid flytten till Brevik har de dottern Karin Elisabet (född 1911 i Köla). Hon avlider dock 1930 endast 19 år gammal. Dödsorsaken är tbc.
Carl Brandel är enligt anteckning i församlingsboken f d sergeant med fast anställning. Senare ska han ha blivit fanjunkare och tjänstgjort vid Jösse kompani  som då hade kompaniexpeditionen på Anneborg.

Carl Viktor har militärlivet i blodet. Hans far var Anders Brandel som tjänstgjorde vid Värmlands regemnete mellan 1871 till 1903,

Carl VIktor hade också förtroendeuppdrag i socknen och han var också en av de två bilägarna i Brevik. Enligt uppgift hade han bil på 1930-talet.

I Väststuga föds sedan dottern Astrid Ingegärd Margareta (född 1920). Hon gick i skola i Katrineholm (KPS) och kom sedan att bo inneboende hos en familj på Rudsvägen i Karlstad. Där träffade hon sin blivande man Harald Grahn. De gifte sig 1945 och får tre barn - Gunnar, Ingemar och Margareta.

Till familjen Brandel i Väststuga flyttar också Marias son  1929. Det är Arvid Andersson (född 1906 i Köla). Hans far var okänd. Han antar senare också namnet Brandel. Arvid avlider 1951 i Edane.

Carl Viktor Brandel och hans hustru Maria Elisabet flyttar från Väststuga till Edane 1950. Carl Viktor avlider 1952, medan Maria Elisabet blir 77 år gammal och avlider i Karlstad 1964.


SOMMARBOSTAD I MÅNGA ÅR
Nu blir Väststuga sommarbostad när tandläkaren Sven Ström och hans hustru Märta köper Väststuga 1949. De har fyra barn, Torbjörn, Erik, Annika och Urban. De kommer att behålla gården fram till 1978.

Hyresgäster under Ströms ägarperiod var Oskar (född 1908) och Ebba Cristoffersson (född 1917 i Danmark). De hyr Väststuga mellan åren 1972 och 1975.

STOCKHOLMARE TAR ÖVER
Yngve och Birgitta Nilzén tar nu över Väststuga medan skogsskiftet säljs till dödsboet efter Ragnar Gustavsson

Yngve är född 1922 i Kristala i Kalmar län. De har tidigare bott i Stockholm där Yngve varit tandläkare. Hustrun Birgitta är keramiker. Yngve avlider 2008.

2016 flyttar Birgitta till Arvika och Väststuga säljs till Anna och Peter Nolander som flyttar från Stockholm till Brevik.

Mellan Väststuga och många av de övriga gårdarna i Brevik minns många kopplingar. En del av dem finns redovisade i boken men långt ifrån alla.

Uppdaterad artikel 2020-11-09

Carl Viktor Brandel

Carl Viktor Brandel var född 1882 i Arvika landsförsamling. Han var från 1899 anställd vid Värmlands regemente och senare underofficer.
1914 flyttar han till Nystuga i Brevik och 1917 till Väststuga i västra Brevik. Han kommer att stanna här till 1949 då han och hustrun Maria flyttar till Edane. Han avlider 1952.

Arvid Brandel f Andersson 1906. Han var Maria Brandels dotter. Fadern var okänd. Arvid avlider i Edane 1951.
Köket och kammaren i Väststuga. Bilden sannolikt från 1930-talet.
Väststuga. Bilden sannolikt tagen på 1930-talet
Inbjudan till begravningen av Karin Brandel i Väststuga som dog 1930. Hon var då 19 år gammal.
Väststuga hösten 2012